شنبه، 29 اردیبهشت 1403

خوراک و محصول

آمونیاک
منابع تامین خوراک میزان خوراک (هزار تن در سال)
لاوان 70
هنگام 70
توسعه صنعت لاوان 300
پردیس 1و 2و 3 200
میزان آمونیاک موردنیاز 602 هزار تن در سال
مشخصات طرح