شنبه، 24 مهر 1400

خوراک و محصول

آمونیاک
منابع تامین خوراک میزان خوراک (هزار تن در سال)
لاوان 70
هنگام 70
توسعه صنعت لاوان 300
پردیس 1و 2و 3 200
میزان آمونیاک موردنیاز 602 هزار تن در سال
مشخصات طرح