EN

پتروشیمی همت در یک نگاه

منطقه عسلویه با دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی به یکی از قطبهاي صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تبدیل گردیده، وجود واحدهاي متعدد فرآوري گاز و مجتمع های تولیدي مواد پتروشیمیایی، سبب رشد انتشار گازهاي گلخانه اي در این منطقه شده است. شرکت پتروشیمی همت با هدف کاهش کمی و کیفی آلودگی های زیست محیطی، بهبود شرایط زندگی کارکنان و منطقه در پاسخ به معاهده پاریس با سرمایه گذاری دو شرکت بزرگ پتروشیمایی ایرانی جهت احداث یک واحد عظیم تولید اوره با استفاده از جمع آوری گازهای دی اکسید کربن (CO2) تولید شده، در تاریخ 1395/12/21 تاسیس گردید.

پتروشیمی همت در یک نگاه

سهامداران