شنبه، 8 مهر 1402

سهامداران

سهامداران

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 • تعداد سهام: 4.800.000
 • درصد سهام: 48
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 4.800
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
 • تعداد سهام: 4.800.000
 • درصد سهام: 48
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 4.800
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
 • تعداد سهام: 100.000
 • درصد سهام: 1
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 100
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
 • تعداد سهام: 100.000
 • درصد سهام: 1
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 100
شرکت پتروشیمی بندر امام
 • تعداد سهام: 100.000
 • درصد سهام: 1
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 100
شرکت مدیریت توسعۀ صنایع پتروشیمی
 • تعداد سهام: 100.000
 • درصد سهام: 1
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 100

جمع:

تعداد سهام: 10,000,000

مبلغ هر سهم: 1000

مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 10,000