شنبه، 29 اردیبهشت 1403

سهامداران

سهامداران

شرکت پتروشیمی پردیس
 • تعداد سهام: 9.700.000
 • درصد سهام: 97
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 9.700
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
 • تعداد سهام: 100.000
 • درصد سهام: 1
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 100
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
 • تعداد سهام: 100.000
 • درصد سهام: 1
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 100
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان
 • تعداد سهام: 50.000
 • درصد سهام: 0.5
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 50
شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
 • تعداد سهام: 50.000
 • درصد سهام: 0.5
 • مبلغ سرمایه (میلیون ریال): 50